eSolia PROdb

List Changed

ActionNumberKunyomi RomajiKunyomi NihongoOnyomi RomajiOnyomi NihongoEnglish Transliteration RomajiEnglish Transliteration NihongoId2
View10tō, toとお、とju, jiじゅう、じtenテン11
View9kokonotsu, koここのつ、こkyu, kuきゅう、くnainナイン10
View8yatsu, yaやつ、やhachi, ha, baはち、は、ばeitoエート9
View7nana, nanatsu, naななつ、なな、なshichiしちsebun, sevunセブン、セヴン8
View6mutsu, muむつ、むroku, roろく、ろshikkusuシックス7
View5itsutsu, itsu, iいつつ、いつ、いgo, koご、こfaibu, faivuファイブ、ファイヴ6
View4yon, yo, yotsuよん、よ、よつshifō, hoフォ、ホ5
View3mitsu, miみつ、みsan, sa, zaさん、さ、ざsu, surīス、スリー4
View2futatsu, fu, futaふたつ、ふた、ふni, jiに、じtsu, tsū, tūツ、ツー、トゥー3
View1hitotsu, hito, hiひとつ、ひと、ひichi, iいち、いwanワン2
...
Displaying first 10 of 11 records. Click here to show all