eSolia PROdb

List of Japanese Number Substitutions 日本語数字音入替

NumberKunyomi RomajiOnyomi RomajiEnglish Transliteration RomajiKunyomi NihongoOnyomi NihongoEnglish Transliteration Nihongo
0maru, ma, warei, reo, zero, zeまる、ま、われい、れオウ、ゼロ、ゼ
1hitotsu, hito, hiichi, iwanひとつ、ひと、ひいち、いワン
2futatsu, fu, futani, jitsu, tsū, tūふたつ、ふた、ふに、じツ、ツー、トゥー
3mitsu, misan, sa, zasu, surīみつ、みさん、さ、ざス、スリー
4yon, yo, yotsushifō, hoよん、よ、よつフォ、ホ
5itsutsu, itsu, igo, kofaibu, faivuいつつ、いつ、いご、こファイブ、ファイヴ
6mutsu, muroku, roshikkusuむつ、むろく、ろシックス
7nana, nanatsu, nashichisebun, sevunななつ、なな、なしちセブン、セヴン
8yatsu, yahachi, ha, baeitoやつ、やはち、は、ばエート
9kokonotsu, kokyu, kunainここのつ、こきゅう、くナイン
10tō, toju, jitenとお、とじゅう、じテン

11 件の記事を表示しています。