eSolia PROdb

List Changed

アクションNumberKunyomi RomajiKunyomi NihongoOnyomi RomajiOnyomi NihongoEnglish Transliteration RomajiEnglish Transliteration NihongoId2
表示10tō, toとお、とju, jiじゅう、じtenテン11
表示9kokonotsu, koここのつ、こkyu, kuきゅう、くnainナイン10
表示8yatsu, yaやつ、やhachi, ha, baはち、は、ばeitoエート9
表示7nana, nanatsu, naななつ、なな、なshichiしちsebun, sevunセブン、セヴン8
表示6mutsu, muむつ、むroku, roろく、ろshikkusuシックス7
表示5itsutsu, itsu, iいつつ、いつ、いgo, koご、こfaibu, faivuファイブ、ファイヴ6
表示4yon, yo, yotsuよん、よ、よつshifō, hoフォ、ホ5
表示3mitsu, miみつ、みsan, sa, zaさん、さ、ざsu, surīス、スリー4
表示2futatsu, fu, futaふたつ、ふた、ふni, jiに、じtsu, tsū, tūツ、ツー、トゥー3
表示1hitotsu, hito, hiひとつ、ひと、ひichi, iいち、いwanワン2
表示0maru, ma, waまる、ま、わrei, reれい、れo, zero, zeオウ、ゼロ、ゼ1

11 件の記事を表示しています。